PAR "MNKC"

SIA “Meža nozares kompetences centrs” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Meža nozares kompetences centrs

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/009

Meža nozares kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, apakšjomā – “Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē”. Kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 10 pētniecības projektus, vismaz 6 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas sastāda virs 5 miljoniem eiro, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 3 206 250 EUR.

Projektu plānots īstenot 30 mēnešu laikā, no 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim.