Metodes koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumu plānošanai un kvalitātes kontrolei

Pētījuma mērķis ir izstrādāt rīkus KAAU pasākumu plānošanai (piemērotu mežaudžu identificēšanai, augsnes ielabošanas līdzekļu veida un devu novērtēšanai, kā arī papildus veicamo darbību raksturošanai), kvalitātes kontroles rīkus un tehnisko risinājumu augu barības vielu nogādāšanai mežā. Plānošanas rīku izstrādē izmantosim LVMI Silava iestrādnes multispektrālo satelītattēlu analīzē, kā arī Zviedrijas mežzinātnes institūta Skogforsk 2010.-2014. gadā īstenotā pētījuma “The STIG project” iestrādnes LiDAR datu izmantošanai mežsaimniecības darbu plānošanā, kas daļēji ieviestas ražošanā kokmateriālu pievešanas plānošanas programmā “Best Way”. KAAU pasākumu plānošanas rīkos izmantosim zviedru pētījuma komponentes, kas saistītas ar pārmitro vietu identificēšanu un reljefa analīzi. Sadarbību ar Zviedrijas un citu Ziemeļvalstu zinātniekiem nodrošināsim ar SNS sadarbības programmas NB-NORD starpniecību. Kvalitātes kontroles rīku izstrādāšanā izmantosim LVMI Silava meža augsnes sagatavošanas kvalitātes monitoringa iestrādnes, izmantojot tehnikas sekošanas datus un pētījuma ietvaros adaptējamus tehniskos risinājumus ienesto barības vielu daudzuma noteikšanai.

Darbība
01.07.2016.-31.12.2018
Sadarbības partneri
LVMI “Silava”
Pētijuma gaita
Pētījuma 1. etapā sagatavots projektēšanas uzdevums pelnu un minerālmēslojuma izkliedētāja (patenta Nr. LV 15075 B) pārbūvei un uzsākta iekārtas projektēšana, kā bāzi izmantojot Vimek BioCombi 610.2 harvarderu, kā arī novērtēti iespējamie papildus ieguvumi, izmantojot tehniku kompleksi (slimo koku zāģēšana un pievešanai, grāvju tīrīšanai, ievalku veidošanai ar modificētu ekskavatora kausu). Mērījumu datu iegūšanai veikta mežaudžu atlase un uzsākta to uzmērīšana (apsekots 221 ha mežaudžu sausieņu un āreņu meža tipos); ievākti skuju un augsnes paraugi nodrošinājuma ar barības vielām raksturošanai, kā arī audzēs, kur nav konstatēta pārlieka mitruma negatīva ietekme ierīkoti ilglaicīgo novērojumu parauglaukumi. Visos izmēģinājumu objektos veikti lapu laukuma indeksa mērījumi, lai novērtētu vainagu slēguma, barības vielu pieejamības un krājas pieauguma sakarības. Lai izstrādātu metodi tādu platību atlasei, kurās nelabvēlīgs ūdens režīms nav par iemeslu krājas pieaugumam, veikta ieplaku noteikšanas algoritmu salīdzināšana, veikta mežaudžu atlase un uzmērīšana, ierīkojot parauglaukumus sausās vietās un ieplakās (apsekots 98 ha mežaudžu). Sākotnējais LiDAR datu analīzei izmantots Fill sink algoritms un topogrāfiskā mitruma indekss (TWI). KAAU pasākumu ekonomiskās ietekmes analīzei adaptēts AS “Latvijas valsts meži” finansētajā pētījumā “Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam” izstrādātais kalkulators meža mēslošanas ekonomiskā efekta analīzei, kā arī identificētas darbības datu kopas (ieplaku kartes skujkoku audzēs, meliorācijas sistēmas, meža ceļi, taksācijas rādītāji), kas nepieciešamas saimnieciskā efekta novērtēšanai. Uzsākta KAAU pasākumu kvalitātes monitoringa metodes izstrādāšana, izmantojot GPS sekošanas datus, bet 2017. gada ziemā veikti praktiski izmēģinājumi ar pelnu izkliedētāju, kas apgādāts ar GPS uztvērēju.