Metodes selekcijas rezultātu efektīvai praktiskai izmantošanai un adaptācijas pārbaudēm lapu kokiem

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģijas, kuru izmantošana lapu koku reproduktīvā materiāla pavairošanā un atlasē nodrošinātu meža un lauksaimnieciskajai ražošanai maz piemērotajās platī bās ierīkoto stādījumu ražības paaugstināšanu.

Darbība
01.07.2016.-31.12.2018
Sadarbības partneri
LVMI “Silava”
Pētijuma gaita
Veikta bērza audu kultūru iniciācijas etapa izstrāde, salīdzinot eksplantu ņemšanas laiku (mēnesi -2), mātesaugu vecumu (2), eksplantu sterilizācijas veidu (2) un kultivēšanas barotnes veidu (4) un vērtējot šo faktoru ietekmi uz kultūras iniciāciju. Tāpat veikta bērza stādījumu un audžu parauglaukumu uzmērīšana – iestrādes nākamajiem projekta starpposma rezultātiem. Veicot iegūtās datu kopas (2156 koki ar vidējo vecumu 33 gadi) sākotnējo analīzi konstatēts, ka divas un vairāk galotnes (kas nozīmīgi samazina stumbra vērtību un palielina tā bojājumu risku) ir 24,5% bērzu; šajā aspektā vērojamas reģionālās atšķirības, taču meža tipam vai audzes valdošai koku sugai nav būtiskas ietekmes uz stumbra kvalitāti. Pēcnācēju pārbaužu rezultāti liecina par augstu vairāku galotņu un zarojuma formas iedzimstamības koeficientu – tātad par iespējām nozīmīgi uzlabot šo pazīmju vērtību selekcijas procesā. Veicot salcietības pārbaudes identificēts viens ražīgs Populus klons ar nozīmīgu sala bojājumu risku.