Jaunāko līmēšanas un aizsargājoši dekoratīvās apstrādes tehnoloģiju validācija augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanai

Lapkoksnes produktu attīstībā līmēšana ir viens no inovāciju virzieniem, tādēļ projekta gaitā tiks izpētīti vairākslāņu kompozītmateriālu konstruktīvie un tehnoloģiskie risinājumi projekta īstenotāju ražoto produktu pilnveidei. Otrs lapkoksnes produktu inovāciju virziens, ko plānots īstenot ar rūpniecisko pētījumu, ir virsmu dekoratīvā apstrāde un aizsardzība, jo, pieaugot vides un izmantošanas drošuma prasībām, mainās prasības līdz šim izmantotajiem līdzekļiem. Pētījuma gaitā tiks izpētītas priekšizpētē identificētās jaunākās līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas un tajās izmantotie materiāli, ar mērķi atrast labākos risinājumus, kā arī tiks izstrādātas vadlīnijas eksperimentālai izstrādnei kādā no lapkoku koksnes izmantošanas jomām. Pētījumā tiks validētas līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas parketa un agresīvā vidē (pirts) lietojamu lapkoksnes materiālu izgatavošanai. Nesošo koksnes konstrukciju līmēšanā galvenais izaicinājums ir konstrukciju stiprības nodrošināšana, bet ne mazāk svarīga ir izvirza virsmu aizsardzība dažādiem izmantošanas apstākļiem. Priekšizpētes gaitā tiks izpētītas iespējas pastiprināt līmētās konstrukcijas ar armējošiem materiāliem un veidot kompozītus no dažādām koku sugām. Šim nolūkam tik validētas jaunākās līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas un kombinējot dažādus materiālus, ar mērķi atrast labākos risinājumus dažādiem lielizmēra līmēto koka konstrukciju izmantošanas veidiem. Pētījuma gaitā tiks izstrādātas vadlīnijas eksperimentālai izstrādnei kādā no izmantošanas jomām. Pētījumā tiks validētas līmēšanas un virsmu apstrādes tehnoloģijas nesošo un dekoratīvo būvkonstrukciju izgatavošanai.

Darbība
01.07.2016.-31.12.2018
Sadarbības partneri
SIA “Marko KEA”, SIA “Amber Wood”, SIA “4 PLUS”, SIA “Jaunzeltiņi”
Pētijuma gaita
Pārskata periodā sadarbojoties projekta P7 partneriem un piesaistot pētniecības ārpakalpojuma sniedzēju pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte, kurā ir identificētas katra partnera tehnoloģiskās iespējas, līmētu un atmosfēras noturīgu produktu izgatavošanā un priekšlikumi šo produktu attīstībai, lai turpmākās sadarbības ietvaros starp partneriem tiktu sasniegts izvirzītais pētījuma projekta mērķis. Identificēti perspektīvo līmēšanas un aizsargājoši dekoratīvās apdares materiālu un tehnoloģisko risinājumu izpētes virzieni, veikta jaunāko līmēšanas tehnoloģiju un līmju izmantošanas iespēju izpēte līmēto konstrukciju kokmateriālu izgatavošanā, veikta jaunāko apdares tehnoloģiju un apdares materiālu izmantošanas iespēju priekšizpēte līmēto koksnes konstrukciju kokmateriālu ražošanai. Veikta situācijas analīze koka grīdu izstrādājumu (parketa) ražošanā Eiropas valstīs un identificētas šiem produktiem izvirzītās prasības atbilstības nodrošināšanā. Identificēti apses koksnes apdares materiālu perspektīvo līmēšanas, aizsargājoši dekoratīvās apdares materiālu un tehnoloģisko risinājumu potenciālie izpētes virzieni. Noskaidroti turpmāko pētījumu virzieni koksnes apstrādes uzlabošanai āra apstākļu ekspluatācijai.