P23 “MODELĒŠANAS RĪKI GRUNTSŪDENS LĪMEŅA UN CITU FAKTORU IETEKMES UZ SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJĀM NO KOKU STUMBRA VIRSMAS RAKSTUROŠANAI KŪDREŅOS UN PURVAIŅOS”

Mērķis

Nodrošināt mežsaimniekus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem, tajā skaitā SEG emisiju no koku stumbra virsmas modelēšanas rīkiem SEG emisiju no koku stumbra virsmas aprēķiniem un ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai, apsaimniekojot mežaudzes ar organiskām augsnēm.

Pētījuma apraksts

Lielas SEG emisijas mežos ar organiskajām augsnēm, tajā skaitā no koku stumbra virsmas norāda arī uz iespējām sniegt būtisku ieguldījumu klimata izmaiņu mazināšanā, pilnveidojot meža apsaimniekošanas praksi. Organisko augšņu radīto emisiju aprēķinos Latvijā līdz šim izmantotas Starpvalstu Klimata Izmaiņu Padomes (IPCC) vadlīnijas, kurās iekļautās metodes raksturojas ar lielu nenoteiktību un kas nav verificētas Latvijā, tāpēc nav pielietojamas meža apsaimniekošanas prakses izmaiņu ietekmes novērtēšanai, attiecīgi, neraksturo meža apsaimniekotāju ieguldījumu klimata izmaiņu mazināšanā. Pētījumu īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (LVMI Silava), izmantojot Meža nozares kompetences centra pētījumā “Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm” (1.2.1.1/18/A/004) gūto pieredzi, metodiskās iestrādnes un izmēģinājumu objektus, lai izstrādātu vienādojumus un atbalsta rīkus SEG emisiju no koku stumbra virsmas aprēķiniem egles, bērza un melnalkšņa audzēs kūdreņos un purvaiņos, atkarībā no koku caurmēra, gruntsūdens līmeņa, gaisa temperatūras un citiem faktoriem. Izstrādātos emisiju aprēķinu vienādojumus integrēsim LVMI Silava izstrādātajā augšanas gaitas modelī AGM, nodrošinot dažādu meža apsaimniekošanas scenāriju salīdzināšanas iespējas.

Rezultāts

Biedrība “Meža projekti” veiks socioloģisko izpēti par meža īpašnieku un citu sabiedrības locekļu attieksmi pret mežsaimniecības prakses izmaiņām, lai mazinātu SEG emisijas, un par darbībām, kas veicamas, lai veidotu pozitīvu attieksmi, kā arī nodrošinās projekta publicitātes darbību īstenošanu, organizējot semināru par pētījuma rezultātiem un, informējot meža īpašniekus par pētījuma rezultātu praktisku pielietošanu meža apsaimniekošanas plānošanā. Jauns produkts – modelēšanas instrumenti SEG emisiju mazināšanas pasākumu īstenošanai mežaudzēs ar pārmitrām un meliorētām kūdras augsnēm un pētījumā novērtēto SEG emisiju samazināšanas iespēju sociāli ekonomiskais novērtējums. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.