“Oglekļsaistīgas mežsaimniecības plānošanas programmas prototips un aprēķinu darbību datu kopas”Pētījuma mērķis:

Izstrādāt lokāla līmeņa plānošanas risinājumu maksimālā SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes potenciāla novērtēšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā, īstenojot dažādus meža apsaimniekošanas scenārijus un zemes izmantošanas maiņu.


Galvenās aktivitātes: Prasību definēšana zemes vienību raksturošanai atbilstoši starptautiskajām un vietējās nozīmes oglekļa vienību tirdzniecības sistēmu standartiem; meža augšanas gaitas modelēšanai būtisko telpisko, augšanas apstākļu un klimatisko datu identificēšana; publiski pieejamo datu analīze un zemes vienības raksturojošo kartogrāfisko datu slāņu izveidošana; empīrisko datu ieguve iztrūkstošo datu kopu sintēzei un zemes vienību raksturošanai; iztrūkstošo datu slāņu sintēze zemes vienību, augšanas gaitas un oglekļa aprites raksturošanai; klimata pārmaiņu mazināšanas darbības raksturojošo vienādojumu un aprēķinu parametru sagatavošana; vienādojumu izstrādāšana SEG emisiju raksturošanai, saglabājoties esošajam zemes izmantošanas veidam un apsaimniekošanas intensitātei; oglekļa aprites bāzes scenārija izstrādāšana atbilstoši vidējiem meža apsaimniekošanas rādītājiem; klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu integrēšana augšanas gaitas vienādojumos un augšanas gaitas prognožu scenāriju izstrādāšana; dzīves cikla analīzes vienādojumu izstrādāšana mežsaimnieciskajai darbībai un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem; un programmas prototipa izstrādāšana, sasaistot telpisko datu, klimata, augšanas gaitas, dzīves cikla analīzes un SEG emisiju samazinājuma vienādojumus vienotā scenāriju analīzes sistēmā.


Plānotie publiskojamie rezultāti: aprēķinu modeļa prototips, kas ļaus brīvi iezīmētai vai no esošām datu bāzēm izvēlētai zemes vienībai izvēlēties oglekļa piesaistes tirdzniecības sistēmai atbilstošu pasākumus un apsaimniekošanas scenārijus un izrēķinās neto emisiju laika rindu, naudas plūsmu, tajā skaitā piesaistes vienību pārdošanas vērtību, un kopējo dzīves cikla emisiju apjomu, salīdzinot ar bāzes scenāriju un esošo zemes izmantošanas veidu; divas zinātniskas publikācijas, kas apkopo pētījuma rezultātus.