“Oglekļsaistīgas mežsaimniecības plānošanas programmas prototips un aprēķinu darbību datu kopas”Pētījuma mērķis:

Izstrādāt lokāla līmeņa plānošanas risinājumu maksimālā SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes potenciāla novērtēšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā, īstenojot dažādus meža apsaimniekošanas scenārijus un zemes izmantošanas maiņu.


Galvenās aktivitātes: Prasību definēšana zemes vienību raksturošanai atbilstoši starptautiskajām un vietējās nozīmes oglekļa vienību tirdzniecības sistēmu standartiem; meža augšanas gaitas modelēšanai būtisko telpisko, augšanas apstākļu un klimatisko datu identificēšana; publiski pieejamo datu analīze un zemes vienības raksturojošo kartogrāfisko datu slāņu izveidošana; empīrisko datu ieguve iztrūkstošo datu kopu sintēzei un zemes vienību raksturošanai; iztrūkstošo datu slāņu sintēze zemes vienību, augšanas gaitas un oglekļa aprites raksturošanai; klimata pārmaiņu mazināšanas darbības raksturojošo vienādojumu un aprēķinu parametru sagatavošana; vienādojumu izstrādāšana SEG emisiju raksturošanai, saglabājoties esošajam zemes izmantošanas veidam un apsaimniekošanas intensitātei; oglekļa aprites bāzes scenārija izstrādāšana atbilstoši vidējiem meža apsaimniekošanas rādītājiem; klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu integrēšana augšanas gaitas vienādojumos un augšanas gaitas prognožu scenāriju izstrādāšana; dzīves cikla analīzes vienādojumu izstrādāšana mežsaimnieciskajai darbībai un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem; un programmas prototipa izstrādāšana, sasaistot telpisko datu, klimata, augšanas gaitas, dzīves cikla analīzes un SEG emisiju samazinājuma vienādojumus vienotā scenāriju analīzes sistēmā.


Plānotie publiskojamie rezultāti: aprēķinu modeļa prototips, kas ļaus brīvi iezīmētai vai no esošām datu bāzēm izvēlētai zemes vienībai izvēlēties oglekļa piesaistes tirdzniecības sistēmai atbilstošu pasākumus un apsaimniekošanas scenārijus un izrēķinās neto emisiju laika rindu, naudas plūsmu, tajā skaitā piesaistes vienību pārdošanas vērtību, un kopējo dzīves cikla emisiju apjomu, salīdzinot ar bāzes scenāriju un esošo zemes izmantošanas veidu; divas zinātniskas publikācijas, kas apkopo pētījuma rezultātus.

Pētījuma progress: 08.12.2023

Pētījumā izstrādāsim programmas prototipu kartogrāfisku un citāda veida datu analīzei, lai modelētu klimata pārmaiņu mazināšanas efektu, kā arī kartogrāfisko materiālu un citus darbību datus aprēķinu veikšanai brīvi iezīmējamām telpiskām vienībām. Programmas prototips ietvers SEG emisiju samazinājuma (atbilstoši sertificējamo vienību uzskaitei), izmaksu, ieņēmumu un dzīves cikla ietekmes uz SEG emisijām aprēķinu, īstenojot bāzes scenāriju, kā arī 3 saimnieciskās darbības scenārijus, tajā skaitā, saglabājoties esošajam zemes izmantošanas veidam un saimnieciskajai darbībai. Saimnieciskās darbības scenāriji ietvers iespēju īstenot papildus pasākumus.
Pētījuma 1. posmā (01.08.2023-30.09.2023) sagatavots nodevums D1: Minimālās un papildus prasības zemes vienību un saimnieciskās darbības raksturošanai atbilstoši atbilstoši Verra, sagaidāmajām prasībām ES vienotajai vienību tirdzniecības sistēmai un Nacionālā klimata un enerģētikas plānā piedāvātajiem pasākumiem.
Prasības zemes vienību raksturošanai atbilstoši starptautiskajām un vietējās nozīmes oglekļa vienību tirdzniecības sistēmu standartiem (D1) izstrādāts, balstoties uz EK publicētajiem dokumentiem, tajā skaitā “Carbon farming” (oglekļsaistīgā zemkopība) plānošanas dokumentiem, līdz šim uzsākto “Verra verified carbon standard” projektu pieredzi, kā arī pētījuma īstenošanas brīdi pieejamo informāciju par nacionālās piesaistes vienību tirdzniecības sistēmas izveidi vai maksimālā piesaistes potenciāla novērtējumu pasākumiem ar kvantificējamu klimata pārmaiņu mazināšanas efektu. Plānošanas laika rāmis – 200 gadi, lai novērstu pasākumu ar negatīvu ilgtermiņa ietekmi iekļaušanu rekomendācijās. Pētījumā izstrādātas minimālās un papildus prasības zemes vienību un saimnieciskās darbības raksturošanai atbilstoši “Verra verified carbon standard”, EK sagaidāmajām prasībām ES vienotajai piesaistes vienību tirdzniecības sistēmai un nacionālajai piesaistes vienību tirdzniecības sistēmai vai maksimālā oglekļa piesaistes potenciāla nodrošināšanai.
Pētījuma struktūra veidota atbilstoši pasākumiem, kas ietverti “Informatīvajā ziņojumā par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora virzību uz klimatneitralitāti”, paredzot, ka šo pasākumu īstenošana saņems atbalstu no nacionālās klimata politikas īstenošanas instrumentiem. Pētījumā nav vērtēta koksnes ķīmiskās pārstrādes veicināšana, jo šī pasākuma primārais uzdevums ir koksnes produktu ražošana un SEG emisiju samazinājuma nodrošināšanai nav nepieciešamas papildus darbības.

https://silava.lv/petnieciba/aktivie-petijumi/ogleklsaistigas-mezsaimniecibas-planosanas-programmas-prototipa-un-aprekinu-darbibu-datu-kopu-izstradasana