“Koksnes skenera, are spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu šķirošanu, izstrāde un iesviešana ražošanā”Pētījuma mērķis:

Projekta ietvaros plānots izvērst efektīvu sadarbību starp diviem starpnozaru komersantiem – “AVOTI SWF” SIA, “Mechanika Engineering” SIA. Šī projekta ietvaros “AVOTI SWF” SIA sadarbībā ar “Mechanika Engineering” SIA un papildus, atsevišķu pētniecības pakalpojumu sniegšanai, piesaistot (plānots iesaistīt baltoties uz iepriekšējo sadarbību vai veicot cenu aptaujas procedūru) MNKC, plāno izstrādāt ēvelētas priedes masīvkoka skeneri, kura uzdevums ir nolasīt koksnes defektus, lai vēlāk sašķirotu 3 kvalitātes kategorijās (derīgs, labojams, brāķis).


Projekta rezultātā tiks izstrādāts koksnes skeneris, ar spēju atpazīt koksnes defektus un veikt atbilstošu kokmateriālu šķirošanu. Iekārtas prototips būs testēts rūpnieciskas ražošanas apstākļos (TRL7).


Šī projekta mērķa tirgus ir priedes masīvkoka mēbeļu un kokmateriālu, t.sk. saplākšņa ražotāji, kuri plāno būtiski uzlabot kvalitātes kontroli vai kuriem šādus uzlabojumus pieprasa pircēji vai tirgus.


Pētījuma progress: 12.09.2023

1. Aktivitātes “Defektu kategorizēšana” ietvaros sasniegtie rezultāti:
► Tika izstrādāts defektu un to parametru saraksts, kā arī piedāvātas defektu detekcijas metodes.
► Tika veikta zināmu kompāniju defektācijas reglamenta analīze. Īstenota defektu kategorizācija, sadalīšana apakšgrupās atkarībā no noteikšanas metodes (vizuālā, profila forma, jauktā).

2. Aktivitātes “Programmēšanas un projektēšanas darba uzdevuma sastādīšana” ietvaros sasniegtie rezultāti:
► Tikai noskaidrotas profila skeneru un līniju fotokameru izmantošanas īpatnības, kas nosaka to, kādā veidā jāveido konstrukcija to nostiprināšanai.
► Nosakidrots, kādi ieplūdes un izplūdes konveijeru minimālie garumi nepieciešami, lai varētu stabili noturēt produktu skenēšanas zonā.
► Noskaidrota apkārtējās vides apgaismojuma ietekme uz skenēšanas zonu, kas nosaka ierīču izvietojumu un aizsardzību no apkārtējās vides ietekmes.
► Definēti soļi mašīnmācīšanās algoritma izveidei

3. Aktivitātes “Primārā testa aprīkojuma projektēšana un komponenšu iegāde” ietvaros sasniegtie rezultāti:
► Ir izvēlēta fotokamera, kā arī tās modifikācijas veids, lai paplašinātu fotografēšanas spektrālo diapazonu;
► Izvēlēts redzamā diapazona gaismas avots;
► Izvēlēts infrasarkanā diapazona gaismas avots (850 nm);
► Izvēlēts ultravioletā diapazona gaismas avots (250-350 nm);
► Izstrādāta testa paraugu leiblinga sistēma; 5. Izstrādāts stenda projekts, lai iegūtu pirmās testa fotogrāfijas;
► Iegādātas trūkstošās skaitļošanas komponentes, lai varētu sākt darbu pie programmēšanas un attēlu analīzes;
► Ir izveidots testēšanas iekārtas dizains un konfigurācija. Ir iegādātas skaitļošanas komponentes.

Pētījuma progress: 08.12.2023

https://www.mehanika.lv/koksnes-skenera-ar-speju-atpazit-koksnes-defektus-un-veikt-atbilstosu-skirosanu-izstrade-un-iesviesana-razosana/