"Bērza saplākšņa ugunsdrošības uzlabošana pielietojumam būvizstrādājumos”Pētījuma mērķis:

Ar impregnēšanas tehnoloģiju uzlabot saplākšņa ugunsnoturību, radot produktu are plašām pielietošanas iespējām būvniecībā un citās nozarēs, kur materiāli are augstu ugunsdrošību ir obligāta prasība.


Projekta galvenās aktivitātes ir finieru impregnēšanas tehnoloģijas parādību un procesu izpēte, kas ietekmē saplākšņa ugunsnoturība, kā arī saplākšņa tālākās apstrādes iespējas atklājot jaunus ugunsnoturīgā saplākšņa pielietojumus dekoratīviem mērķiem, tai skaitā akustiskajos paneļos.

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiks izstrādāta tehnoloģija, kas ļaus iegūtās zināšanas ieviest ražošanas līmenī, projekta noslēgumā iegūstot produktu are augstu pievienoto vērtību, klasificējot to pēc būvniecības un būvizstrādājumu ugunsdrošības standarta EN 13501-1 are ugunsreakcijas klasi B-s1, d0.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu pētījumu īstenošanu atbilstoši izpētes procesu loģiskai un nemaināmai pēctecībai specifiskās tēmas ietvaros (katram iepriekšējam izpētes posmam nodrošinot nākamā posma uzsākšanu noteiktā laika intervālā), projekta aktivitātes plānotas optimālā prognozējamajā norises ilgumā 12 ceturkšņu garumā.

Pētījuma progress: 08.12.2023

2023.gada I projekta ceturksnis:

• Uzsākti pētniecības un analīzes darbi pie projekta pirmās aktivitātes par bērza finieru piesūcināšanas tehnoloģijām, lai izzinātu procesus un iespējas šīs tehnoloģijas pielāgot bērza saplākšņa ražošanas procesā;
• Pēc sākotnējā izpētē veiktajiem testiem, kuros eksperimentu veidā pārbaudījām 3 dažādas ugunsdrošā saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas no potenciāli perspektīvākajiem ražotājiem, esam analizējuši iegūtos rezultātus un izvērtējuši iespējas šīs tehnoloģijas pielāgot ražošanai, rezultātā izvēloties vienu galveno finieru piesūcināšanas tehnoloģiju pēc kuras turpināt pētniecības procesa norisi;
• Noslēdzoties 1.1. aktivitātei "Izpētīt bērza finieru piesūcināšanas tehnoloģijas ugunsizturīgā bērza saplākšņa iegūšanai" ir iegūta izpratne un zināšanas par pieejamajām finieru piesūcināšanas tehnoloģijām un procesiem, kā arī pieņemti lēmumi pat konkrētās tehnoloģija izvēli turpmākajā projekta norisē.

2023.gada II projekta ceturksnis:

• Uzsākta paraugu sagatavošana un testēšana projekta rūpnieciskā pētījuma 1.2 aktivitātei par šķīduma koncentrācijas ietekmi uz finieru piesātinājumu, lai noteiktu kā mainās testu rezultāti atkarībā no impregnēšanas šķīduma koncentrācijas;
• Sagatavoti un impregnēti finieri 40%, 30% un 20% šķīduma koncentrācijā. Visi impregnētie finieri mērcēti 24 stundas;
• No sagatavotajiem 40% un 30% koncentrācijās impregnētajiem finieriem salīmēti saplākšņu paraugi;
• Saplākšņa paraugi, kas līmēti no 40% koncentrācijā impregnētajiem finieriem, ir notestēti un iegūti pirmie laboratorijas testu rezultāti;
• Testos pārbaudītie saplākšņu paraugi sasniedz vēlamo rezultāti – ugunsreakcijas klasi B-s1, d0;
• 1.2. aktivitātes “Noteikt šķīdumu koncentrācijas ietekmi uz finieru piesātinājumu” darbi turpinās arī nākamajā ceturksnī, lai iegūtu pilnvērtīgu izpratni par šķīduma koncentrācijas ietekmi sagatavojot un laboratoriski testējot pārējos sagatavotos saplākšņa paraugus;
• Paralēli RP aktivitātei 1.2 turpinās arī projekta eksperimentālās izstrādes aktivitātes 2.1. "Tehnoloģijas mērogošana un prototipu izgatavošana" darbi, lai sagatavotos un pielāgotu laboratorijas apstākļos iegūtās zināšanas arī rūpnieciskā mērogā;
• Aktivitātes 2.1 ietvaros atrasts un iegādāts risinājums pilnformāta finieru impregnēšanai un apzinātas papildus nepieciešamās iekārtas tehnoloģijas testēšanai rūpnieciskā mērogā.

https://www.finieris.lv/lv/uznemums/jaunumi1/es-atbalsta-projekti/berza-saplaksna-ugunsdrosibas-uzlabosana-pielietojumam-buvizstradajumos