PĒTĪJUMU VIRZIENI

Koksnes produkti ar uzlabotām un inovatīvām īpašībām

Pētniecības virziena "Koksnes produkti ar uzlabotām un inovatīvām īpašībām" stratēģiskie mērķi ir plaša atjaunojamo resursu - koksnes un koksnes materiālu izmantošana tautsaimniecībā, jaunas paaudzes funkcionālie materiālu izstrāde iepakojumam un transportam, jaunas tehnoloģijas koksnes materiālu un produktu ražošanai kā arī siltuma un jaudas ieguves intensifikācija no meža biomasas utt.

Numurs Tips Projekta nosaukums
P1 Nozares Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte
P2 Nozares Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte
P3 Nozares Dabīgo šķiedru un linšķiedru īpašību pētījums
P4 Nozares Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām
P6 Nozares Modernu un Ilgtspējīgu koka konstrukciju izpēte
P5 Individuālais Jaunas paaudzes ķīmisko produktu izstrāde saplākšņu ražošanai
P16 Nozares Meža produktu izmantošanas iespēju izpēte celulozes autiņu uzlabošanai

Meža kapitāla attīstīšana un apsaimniekošana

Pētniecības virziena "Meža kapitāla attīstīšana un apsaimniekošana" stratēģiskie mērķi ir virziena ietvaros realizēt projektus, kas veicinātu nākotnes meža vērtības palielināšanu Latvijā, piedāvājot rūpniecībai izejmateriālu (kokmateriālu) ar prognozējamu (ģenētiski noteiktu) kvalitāti, kas veicinātu meža resursu uzskaites, apsaimniekošanas plānošanas un loģistikas pārvaldības procesu attīstību, un uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos, vai norādot iespēju to uzlabot tieši audzēšanas laikā.

Numurs Tips Projekta nosaukums
P10 Nozares Aizaugušu lauksaimniecības platību un neinventarizētu meža zemju meža inventarizācijas rādītāju noteikšana, izmantojot tālizpētes metodes
P7 Nozares Metodes un tehnoloģijas meža kapitālvērtības palielināšanai
P8 Nozares Mežistrādes atlieku un sīkkoksnes apstrādes tehnoloģiju ietekmējošo faktoru un energokoksnes materiālu īpašību pētījums
P9.1 Nozares Sākotnējo algoritmu izveide apaļo kokmateriālu sortimentu iznākuma prognozēšanai
P9.2 Nozares Stumbra veidules vienādojumu izveide, ievērtējot celma un galotnes daļu parametrus 8 koku sugām
P9.3 Nozares Vienādojumu un koeficientu tabulu izstrāde faktiski saražojamā sortimentu iznākuma noteikšanai galvenajā cirtē un krājas kopšanas cirtē
P9.4 Nozares Prognozēšanas algoritmu izstrāde koku stumbru kvalitātes ietekmes novērtēšanai uz sortimentu iznākumu
P11 Nozares "LIDAR KMI” metodes pielietošanas iespēju izvērtējums cirsmu fonda sagatavošanā un sortimentu iznākumu prognozēšanā
P12 Nozares Meža kapitāla apsaimniekošanas ekoloģiskie riski – novērtēšanas metodes un rekomendācijas to samazināšanai
P13 Nozares Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālo uzmērīšanas metožu un precizitātes ietekmējošo faktoru un optimizācijas iespēju izpēte
P14 Nozares Metodikas un algoritma izveide optimālai meža ceļu izvietojuma noteikšanai
P15 Nozares Integrētās meža apsaimniekošanas tehnoloģiju izpēte