Uz tālizpētes datiem bāzēti dažāda vecuma un mistrojuma kokaudžu augšanas gaitas modeļi

Uzsākot pētījumu testa teritorijā aptuveni 1000 ha platībā tiks analizēta iepriekš veiktā saimnieciskā darbība, apkopota pieejamā attālās novērošanas informācija, kā arī veikta teritorijas pirmreizējā aerolāzerskenēšana. Pēc aerolāzerskenēšanas testa teritorijā tiks ierīkoti parauglaukumi un atzīmēti izcērtamie koki. Kad atzīmētie koki būs izcirsti, tad tiks veikta testa teritorijas atkārtota aerolāzerskenēšana. Salīdzinot dažādos laika periodos iegūtos attālās izpētes datus, tiks novērtētas koku pieauguma atšķirības, analizētas sakarības un izstrādāti algoritmi automatizētai aerolāzerskenēšanas datu apstrādei. Izmantojot iegūto informāciju, tiks izveidoti augšanas gaitas modeļi atsevišķu koku pieauguma novērtēšanai 6 galvenajām Latvijā sastopamām koku sugām sausieņu un susinātos augšanas apstākļos – priedei, eglei, bērzam, apsei, baltalksnim un melnalksnim. Kā būtiski pētījuma rezultāti plānoti meža apsaimniekošanas plānošanas algoritmi mežaudžu apsaimniekošanai atkarībā no saimnieciskā mērķa un saimnieciskās darbības ietekmes, kā arī sagatavots datu apstrādes programmas prototips.

Pētījuma mērķis

Izmantojot tālizpētes datus izstrādāt augšanas gaitas modeļus atsevišķu koku pieauguma novērtēšanai 6 galvenajām Latvijā sastopamām koku sugām.