“Koka konstrukciju izmantošanas iespēju izpēte specifiskām lauksaimniecības ražošanas ēkām”Pētījuma mērķis:

Pētījums par koka konstrukciju izmantošanas iespējām koku stādu uzglabāšanas ēkās are paaugstinātām ugunsdrošības prasībām ir mērķēts, lai izpētītu masīvkoka līmēto konstrukciju materiālu spēju kalpot, kad konstrukcijas ir pakļautas specifiskiem ekspluatācijas apstākļiem.

Pētījuma laikā tiks modelēti stādu audzētavas, stādu uzglabāšanas ēkas, siltumtehniskie rādītāji, izpētīti projektēto konstrukciju materiālu fizikālās īpašības un veikti ēkas siltumtehnisko rādītāju mērījumi dabā, lai varētu salīdzināt ēkas situma un mitruma apmaiņas teorētiskās norises pret faktiski novērotajām. Papildu izpēte tiks veikta konstrukciju materiāliem, kuriem ir nepieciešama degtspēju samazinoša konstrukciju apstrāde, lai varētu iegūt pierādījumus par to cik vēlama vai nevēlama ir antipirēnu apstrāde, kad koka konstrukcijas pakļautas pazeminātām temperatūrām.

Izpētes rezultātā tiks iegūti dati par būvē izmantoto koksnes izstrādājumu un būvniecības risinājumu siltuma un mitruma režīmiem atkarībā no ekspluatācijas laika klimata telpās un ārpus tām.


Pētījuma progress: 12.09.2023

1.Aktivitātes “Eksperimentālās stādu noliktavas/dzesētavas koka ēkas energoefektivitātes teorētiskā modeļa izstrāde” īss apraksts:

► Koku stādu dzesētavas ēkas tehnisko parametru apzināšana, iepazīšanās ar būvniecības ieceres un būvprojekta dokumemntāciju;
► Ēkas energobilances analīzes tehniskā uzdevuma sagatavošana;
► Koka norobežojošo būvkonstrukciju siltumtehnisko rādītāju pilotmērījumi

Koku stādu dzesētavas ēkas energoefektivitātes rādītāju pārskata izstrāde daļēji atbilst plānotajam.
Aktivitātes rezultāti pētījuma un īstenotāja kontekstā padziļināti iepazīstina iesaistītās puses ar analizējamās ēkas komponentēm un ļauj definēt pētniecisko darbību detalizētus plānus.
Pirmie materiālu paraugu pilotmērījumi uzrāda norobežojošo konstrukciju siltumvadītspējas rādītājus, kas ir būtiski labāki nekā tehniskajā literatūrā.

Pētījuma progress: 08.12.2023

• Ēkas tehnisko risinājumu CO2 pēdas novērtējuma uzsākšana;
• Ēkas energobilances analīze ar sākotnējām vērtībām;
• Koka norobežojošo būvkonstrukciju siltumtehnisko rādītāju noteikšanai paredzēto paraugu izgatavošana;
• Izgatavo CLT paraugus, kurus kondicionē līdz nemainīgam svaram;
• Kondicionēšanu veic piecos relatīvā mitruma režīmos;
• Nav veikti siltumvadītspējas mērījumi, jo paraugi vēl kondicionējas.

https://e-koks.lv/petniecibas-projekts-p13-koka-konstrukciju-izmantosanas-iespeju-izpete-specifiskam-lauksaimniecibas-razosanas-ekam/