P11 “Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm”

Mērķis

Nodrošināt meža apsaimniekotājus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem, tajā skaitā oglekļa ieneses un SEG emisiju koeficientiem un modelēšanas rīkiem ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes plānošanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm.

Pētījuma apraksts

Lielas SEG emisijas no organiskajām augsnēm norāda arī uz būtiskām iespējām īstenot klimata izmaiņas mazinošus pasākumus, pilnveidojot meža apsaimniekošanas praksi. Organisko augšņu radīto emisiju aprēķinos Latvijā līdz šim izmantotas Starpvalstu Klimata Izmaiņu Padomes (IPCC) vadlīnijas, kurās iekļautas metodes raksturojas ar lielu nenoteiktību un kas nav verificētas ar Latvijā veiktu mērījumu datiem, tāpēc nav pielietojamas meža apsaimniekošanas prakses izmaiņu ietekmes novērtēšanai, attiecīgi, neraksturo meža apsaimniekotāju ieguldījumu klimata izmaiņu mazināšanā.

Rezultāts

Meža īpašnieku socioloģiskā aptauja, kas raksturo projekta mērķa grupu gatavību ieviest pētījuma rezultātus praksē un priekšnosacījumus klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanai uz organiskām augsnēm, kā arī rekomendācijas mežaudžu uz auglīgām organiskām augsnēm apsaimniekošanai, lai sekmētu klimata izmaiņām mazināšanas mērķa sasniegšanu. Pilnveidots SEG inventarizācijas ziņojums un ar to saistītie dokumenti, kas nosaka saistības klimata izmaiņu mazināšanas jomā un raksturo ZIZIMM sektorā ieviesto pasākumu efektu. Divas zinātniskās publikācijas par pētījuma rezultātiem Scopus vai Web of Science datubāzē iekļautos izdevumos.