P11 “Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm”

Mērķis

Nodrošināt meža apsaimniekotājus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem, tajā skaitā oglekļa ieneses un SEG emisiju koeficientiem un modelēšanas rīkiem ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes plānošanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm.

Pētījuma apraksts

Lielas SEG emisijas no organiskajām augsnēm norāda arī uz būtiskām iespējām īstenot klimata izmaiņas mazinošus pasākumus, pilnveidojot meža apsaimniekošanas praksi. Organisko augšņu radīto emisiju aprēķinos Latvijā līdz šim izmantotas Starpvalstu Klimata Izmaiņu Padomes (IPCC) vadlīnijas, kurās iekļautas metodes raksturojas ar lielu nenoteiktību un kas nav verificētas ar Latvijā veiktu mērījumu datiem, tāpēc nav pielietojamas meža apsaimniekošanas prakses izmaiņu ietekmes novērtēšanai, attiecīgi, neraksturo meža apsaimniekotāju ieguldījumu klimata izmaiņu mazināšanā.

Rezultāts

Pētījumā izstrādāti lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumenti, tajā skaitā oglekļa ieneses un SEG emisiju koeficienti un aprēķinu rīki ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmes plānošanai, apsaimniekojot mežaudzes ar auglīgām organiskām augsnēm. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka organisko augšņu meliorācija var nodrošināt būtisku SEG emisiju samazinājumu; savukārt, meliorācijas sistēmu atjaunošana nodrošina to, ka SEG emisijas šajās platībās nepieaug. Vēl lielāku SEG emisiju samazinājumu nodrošina organisko augšņu apmežošana.

Relīze par pētījuma aktualitātēm šeit