REZULTĀTI

31.12.2018. noslēdzās ES struktūrfondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 2.kārtas ietvaros īstenotais projekts Nr.1.2.1.1/16/A/009 “Meža nozares kompetences centrs”.

Projekta darbības periods: 16.05.2016.-31.12.2018.

Kopējais projekta apmērs: 5,270 milj. EUR, t.sk. ERAF 3,037 milj. EUR, privātās investīcijas 2,233 milj. EUR


Sasniegtie rādītāji:
• atbalstīto pētījumu skaits – 14
• atbalstīto komersantu skaits – 14
• izstrādātas jaunas tehnoloģijas - 15
• izstrādāti jauni produkti – 14
• izplatītas zinātniskas publikācijas – 42
• noslēgts licences līgums – 1
• Pētījumu projektos iesaistīto doktorantu skaits - 42
• Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos – 48 darbinieki
• Komersantu skaits, kas pēc pētniecības projekta pabeigšanas sekmīgi ieviesuši saimnieciskajā darbībā jaunradītos produktus vai tehnoloģijas - 9
• komersantu apgrozījums pēc pētniecības rezultātu ieviešanas saimnieciskajā darbībā vai komercializēšanas – 47,1 milj. EUR

Kontaktinformācija: KONTAKTI

Īstenotie pētniecības projekti:PROJEKTI