Alternatīvu mežizstrādes risinājumu aprobēšana nestandarta cirsmu izstrādei un augsnes gatavošanai

Mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt kompaktklases tehnikas pielietošanā balstītas mežizstrādes darba metodes, kvalitātes prasības un pakalpojumu plānošanas atbalsta rīku nestandarta cirsmu izstrādei, tajā skaitā atsevišķu koku zāģēšanai, sanitārajai cirtei, kā arī mazu dimensiju koku zāģēšanai kopšanas un galvenajā cirtē un ātraudzīgu koku sugu stādījumos (apses, lapegles un papeles hibrīdi un bērzs).

Pētījuma apraksts

Pētījums ietver: 1) uz attālās izpētes metodēm balstīta risinājumu izstrādāšanu mežizstrādes apstākļu raksturošanai un kokmateriālu pievešanas plānošanai, izvēloties optimālāko maršrutu līdz krautuves vietai, vēlamo mežizstrādes sezonu un ceļu pakošanai nepieciešamā materiāla daudzumu; 2) mežizstrādes darba metožu izstrādāšanu un aprobēšanu atsevišķu koku zāģēšanai, sanitārajai cirtei, kā arī mazu dimensiju koku zāģēšanai kopšanas un galvenajā cirtē un ātraudzīgu koku sugu stādījumos; 3) kvalitātes prasību sagatavošanu dažādiem ciršu veidiem, izmantojot kompaktklases tehniku; 4) lēmuma pieņemšanas atbalsta rīka – kalkulatora – izstrādāšanu mežsaimniecisko darbību plānošanai, izmantojot kompaktklases tehniku; 5) publicitātes pasākumus sabiedrības informēšanai par pētījumu rezultātiem. Pētījuma mērķauditorija ir privātie meža īpašnieki, AS “Latvijas valsts meži” un citi valsts mežu apsaimniekotāji, mežizstrādes pakalpojumu sniedzēji, vidējās izglītības iestādes, kas gatavo mežizstrādes mašīnu operatorus, un augstākās izglītības iestādes, kas gatavo mežsaimniecības inženierus. Pētījuma rezultātā tiks publicētas divas publikācijas (indeksētas Scopus un/vai Web of Science datu bāzēs).

Rezultāts “Vienādojumu kopa”

• Pētījumā izstrādāti Veibula vienādojuma koeficienti nozāģēto koku caurmēra sadalījuma aprēķināšanai, kā arī izstrādāts vienādojums kokmateriālu īpatsvara prognozēšanai.
• Pētījumā izstrādāti koeficienti kokmateriālu īpatsvara plānošanai.

Rezultāts “Kvalitātes prasības pētījumā iekļautiem ciršu veidiem”

• Izvirzītās kvalitātes prasības balstās uz pētījumā gūtām atziņām un nozarē noteiktajiem kvalitātes standartiem, izceļot priekšrocības, ko rada kompaktklases tehnikas izmantošana.
• Izstrādātās kvalitātes prasības ietver cirsmas robežas marķēšu, risu dziļuma uzmērīšanu, tehnoloģiskās brauktuves aizņemtās platības aprēķināšanu, kā arī bojāto koku un to daļu novērtēšanu.

Rezultāts “Izmēģinājuma objekti”

• Metodikas izstrādāšana un aprobācija atbilstoši izvirzītajam plānam;
• Izstrādāta metodika, paredz audžu taksācijas rādītāju noteikšanu pirms un pēc izstrādes, kā arī mežizstrādes laikā radīto bojājumu uzskaiti.
• Atbilstoši plānam kopā ierīkoti 27 objekti.

Rezultāts “Pielāgotas mežizstrādes metodes”

• Veikta meža mašīnu operatoru izvērtēšana un apmācības.
• Izstrādātas darba metodes strādājot ar kompaktklases tehniku – sēklas koku novākšanā, sanitārajā cirtē, mazu dimensiju koku zāģēšanai kopšanas un galvenajā cirtē un ātraudzīgo koku sugu stādījumos.
• Pētījumā iegūtie rezultāti norāda uz harvestara izmatošanas iespējām, ņemot vērā koku dimensijas, sēklas koku zāģēšana ar mazgabarīta tehniku nav iespējama