Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos

Mērķis

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt iespējas pārstrādāt līmēto koka konstrukciju ražošanas rezultātā radītos atlikumus būvkonstrukciju ražošanai piemērotos materiālos. Potenciālais risinājums mērķa sasniegšanai ir atlikumu formatēšana un dimensiju audzēšana, izmantojot lielizmēra ķīļtapas savienojumus un būvniecības klases līmes.

Pētījuma apraksts

Pētniecības projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnoloģiju šķērsām līmēto koka konstrukciju, turpmāk CLT, ražošanas procesa optimizācijai, pārstrādājot CLT apstrādes rezultātā radušos atlikumus lielizmēra konstrukciju ražošanai izmantojamā materiālā, tādējādi nodrošinot, gan lietderīgu izejmateriāla izmantošanu, gan ražošanas efektivitāti.

Rezultāts

Pārbaudīta pētījuma sākumā izvirzītā hipotēze par iespēju radīt tehnoloģiju, kas ļautu pārstrādāt līmēto koka konstrukciju ražošanas rezultātā radītos atlikumus būvkonstrukciju ražošanai piemērotos lielizmēra izejmateriālos.
Veikta tehnoloģijas definēšana, pārbaude, pārbaudes gaitā apzināti problēmjautājumi un nepieciešamie uzlabojumi tehnoloģijas atbilstības nodrošināšanai normatīvo aktu un industriāli izmantojamas tehnoloģijas principiem.

https://www.funduss.lv/index.php/lv/15-par-mums-lv/93-nap-es-2019-lv