Līmēto koka konstrukciju atlikumu pārstrāde lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos

Mērķis

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt iespējas pārstrādāt līmēto koka konstrukciju ražošanas rezultātā radītos atlikumus būvkonstrukciju ražošanai piemērotos materiālos. Potenciālais risinājums mērķa sasniegšanai ir atlikumu formatēšana un dimensiju audzēšana, izmantojot lielizmēra ķīļtapas savienojumus un būvniecības klases līmes.

Pētījuma apraksts

Pētniecības projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnoloģiju šķērsām līmēto koka konstrukciju, turpmāk CLT, ražošanas procesa optimizācijai, pārstrādājot CLT apstrādes rezultātā radušos atlikumus lielizmēra konstrukciju ražošanai izmantojamā materiālā, tādējādi nodrošinot, gan lietderīgu izejmateriāla izmantošanu, gan ražošanas efektivitāti.

Rezultāts

Izstrādāta un notestēta līmēto koka konstrukciju atlikumu dimensiju audzēšanas tehnoloģija, kā arī veikts tehnoloģijas ekonomiskā pamatojuma izvērtējums. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.